Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade
Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade i Uppsala hjälper personer med hörsel- och synskador samt dövhet att hitta nya möjligheter till yrkesplanering och personlig utveckling i arbetslivet.
Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade i Uppsala arbetar för personer med hörselskador i åtta län: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Kalmar, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län. Om den hörselskadade även är synskadad består ansvarsområdet av femton län, för döva och dövblinda har man ett rikstäckande ansvar och för synskadade ansvarar man i tre län. Förmedlingen fungerar som konsulter åt andra arbetsförmedlingar. Får någon ett ärende som man inte hittar en lösning på, så ska man via utredningar hitta ett arbete som passar individen beroende på vilket funktionshinder denna har. Man arbetar med att hjälpa arbetssökande att hitta ett passande arbete; att hjälpa arbetande med jobb där t.ex. arbetsrutinerna ändrats, att hitta lösningar så att de kan fortsätta på sin arbetsplats samt hjälper arbetsgivare att hitta passande hjälpmedel som underlättar för den syn- eller hörselskadade på arbetsplatsen.

Kostnadsfria lösningar
Då man letar efter ett nytt arbete för den arbetssökande, lägger man tyngdpunkten på den kompetens och erfarenhet personen redan har. Genom arbetstekniska hjälpmedel löser man de problem dövheten, hörsel- eller synskadan ev. kan innebära. Dessa lösningar är kostnadsfria för arbetsgivaren under första anställningsåret, och efter tolv månader täcks kostnaderna av försäkringskassan eller av arbetsgivaren själv. Bland de arbetssökande finns alla yrkesgrupper representerade; till dem som inte längre klarar sina ursprungliga arbete på grund av att t.ex. hörseln blivit sämre hittar man nya vägar till sysselsättningar genom kompletterande utbildning där de kan utnyttja det yrke och de erfarenheter de tidigare haft. Framtidsvisionen är att förnya synsättet på arbetssökande med funktionshinder. När man talar om arbetsmarknad och funktionshinder idag så fokuserar man främst på funktionshindret och inte på den kompetens och erfarenhet personen har, fastän dessa människor kan tillföra arbetsgivaren väldigt mycket och vilkas problem lätt kan avhjälpas genom de tekniska hjälpmedel som finns idag. I framtiden kommer alla att behövas på arbetsmarkanden. Inom personalen på förmedlingen finns både arbetskonsulenter, psykologer, socionomer och tekniker som kan hjälpa till att hitta de bästa tekniska lösningarna för arbetsplatsen och den arbetssökande.

Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade

Bransch:
Tjänster

Telefon: 018-68 35 00
Fax: 018-68 38 01

Hemsida:
www.ams.se/horsel-dov-syn-uppsala

Adress:
Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade
Storgatan32
75105 Uppsala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN